Ogólnopolska kampania społeczna „Start do kariery”[1], od 2014 roku cyklicznie prowadzona przez serwis Gumtree Polska, ma na celu aktywizację zawodową młodych osób wchodzących na rynek pracy. W 2016 roku została zrealizowana III edycja programu „Start do kariery”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz KOWEZiU. Jej adresatami byli uczniowie oraz absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych – w tej grupie szczególną uwagę zwrócono na sytuację absolwentek na rynku pracy, dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Cedefop przeprowadził analizy popytu na niektóre zawody i jego przyczyny. Oto wyniki.

Jak wynika z Diagnozy Społecznej 2015, najbardziej zadowoloną z pracy grupą zawodową w Polsce są lekarze, weterynarze i dentyści. Wśród nich aż 75% jest zdania, że wykonywane obowiązki zawodowe przynoszą im satysfakcję. Na kolejnym miejscu znalazły się fryzjerki i kosmetyczki, wśród których ponad 70% było zadowolonych ze swojej pracy.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie pierwszej edycji badania dotyczącego praktyk wynagradzania pracowników produkcji. Zostało ono przeprowadzone wśród 30 organizacji o rozbudowanych strukturach produkcyjnych. 90% z nich to firmy zagraniczne, a blisko 40% – zatrudniające powyżej 1 000 pracowników.

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”.

Według wstępnych wyników Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2016, niemal co czwarty Polak (24,4%) jest wypalony zawodowo. Kolejne 9% pracuje w warunkach prowadzących do tego stanu, choć nie odczuwa jeszcze objawów.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownik nie może zrzec się urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu za urlop. Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W poniższym artykule dowiesz się, jak obliczyć wartość współczynnika ekwiwalentu na 2016 rok oraz wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia może być ważne jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości.

Pojęcie mobbingu pochodzi od angielskiego słowa „mob”, które oznacza: motłoch, tłum, a także nękanie. Zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy oznacza ono działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) na dzień 31 grudnia 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było 282 522 osób uprawnionych do wykonywania zawodu. Liczba kobiet w tym gronie wynosi 277 334 osoby, co stanowi ponad 98%. Pielęgniarki, obok zawodu nauczyciela są najbardziej sfeminizowaną grupą zawodową w Polsce (GUS, 2014).

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Koalicja Karat, które wspiera rozwój organizacji kobiecych oraz ułatwia im współpracę na poziomie regionalnym i międzynarodowym.

Strona 1 z 3123