CEDEFOP – cztery dekady wsparcia europejskiego kształcenia zawodowego

CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – jest agencją Unii Europejskiej, która już od 40 lat wspomaga kształtowanie europejskiej polityki edukacyjnej oraz wspiera zacieśnianie europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Tym samym działania Cedefop wpisują się w zalecenia wynikające ze strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego w całej Europie.

Centrum od początku swojej działalności ściśle wspiera Komisję Europejską, państwa członkowskie i partnerów społecznych w działaniach mających na celu poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. W coraz szerszym zakresie dostarcza informacje na temat sytuacji w poszczególnych krajach, jednocześnie wskazuje potrzeby i prognozuje tendencje w obszarze edukacji i rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich.

Na lata 2012-2016 wyznaczono trzy główne priorytety działań Cedefop:

– wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
– kariera i transformacja zawodowa, w tym także kształcenie ustawiczne i szkolenie zawodowe, kształcenie dorosłych oraz uczenie się w miejscu pracy
– analiza potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji.

Modernizacja systemów kształcenia i szkolenia zawodowego – przykłady działań

Cedefop przekazuje wzajemne uzgodnienia i informacje płynące z państw członkowskich Unii Europejskiej o wdrażaniu priorytetów europejskiej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Takimi praktycznymi przykładami ścisłej współpracy na szczeblu europejskim w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego są wspólnie wypracowane zalecenia Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiające:

– europejskie ramy kwalifikacji ERK w 2008 roku;
– europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET w 2009 roku;
– europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET w 2009 roku;
– Europass w 2004 roku (decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego);
– walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (zalecenie Rady).

Cedefop współpracuje z Komisją Europejską, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi przy opracowywaniu europejskich narzędzi i zasad, jak również wspiera ich wdrażanie na poziomie krajowym. Celem wypracowywania wspólnych europejskich narzędzi i zasad jest ujednolicenie i uelastycznienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki temu lepiej rozumiane są kwalifikacje oraz nabywane umiejętności w ramach zatrudnienia i różnego rodzaju kształcenia. Absolwenci kształcenia zawodowego i osoby już pracujące lepiej postrzegane są na europejskim rynku pracy, niezależnie w jakim państwie podejmują pracę.

Europejskie ramy kwalifikacji ERK umożliwiają porównywanie krajowych kwalifikacji między sobą oraz porównywanie kwalifikacji między poszczególnymi krajami. Oczekuje się, że do 2015 roku krajowe ramy kwalifikacji KRK zostaną powiązane z europejskimi ramami kwalifikacji ERK w około 36 krajach. Sukces wprowadzanych narzędzi i zasad zależy od właściwego stosowania i konsekwencji w użyciu efektów uczenia się. W 2015 r. Centrum przeprowadzi kolejne, nowe badania, aby sprawdzić, jak stosowane są efekty uczenia się w 33 krajach. Centrum również w tym roku opracuje w podręcznik zawierający instrukcje w sprawie formułowania i stosowania efektów uczenia się.

Wydana zostanie także publikacja ukazująca wagę i meritum KRK w krajowych politykach kształcenia i szkolenia zawodowego skierowana do osób uczących się oraz pracodawców w całej Europie.  

Cedefop monitoruje wdrażanie ECVET – Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym w 38 krajach i regionach w całej Europie. ECVET pomaga w walidacji, w uznawaniu i gromadzeniu umiejętności i zdobytej wiedzy zawodowej tak, aby mogły one liczyć się jako kwalifikacje zawodowe w każdym z państw. W 2014 roku zorganizował warsztaty, które dotyczyły systemów transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym. Prace te będą kontynuowane i będą dotyczyć przenoszenia osiągnięć pomiędzy poszczególnymi częściami systemu edukacji i szkolenia zawodowego, jak również pełnego wykorzystania efektów uczenia się do opisywania nabytych kwalifikacji.

Rekordowa liczba osób korzysta z dokumentacji Europass, tj. zestawu dokumentów przygotowanych w jednolitym, ogólnoeuropejskim wymiarze. Posiadacz dokumentu może w nim zawrzeć informacje o nabytej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach. Cedefop uruchomiło w 2005 roku stronę internetową projektu Europass, którą odwiedziło już około 102 mln osób. Tylko w 2014 roku było ich 21 mln. Od 2005 roku w sieci wygenerowano 48 mln życiorysów, a w samym 2014 r. było ich 13,5 mln!

Cedefop unowocześni stronę internetową w 2015 roku i będzie promować szeroki dostęp do niej, ze szczególną koncentracją na urzędy zatrudnienia.

Wspieranie transformacji zawodowych – przykłady działań

Ustalanie prognoz i przeprowadzanie badań w obrębie działań Centrum na temat popytu i podaży umiejętności pozwalają na stworzenie ogólnoeuropejskiego obrazu tendencji w tym zakresie. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w 2014 roku w Davos zaprezentowano obszerne opracowanie na ten temat pt. „Dostosowywania kompetencji do potrzeb rynkowych w światowej gospodarce”. Dopasowywanie umiejętności do zapotrzebowania rynkowego stanowi priorytetowy obszar europejskiej polityki edukacyjnej. Aby przedstawić pełną wizję tego zagadnienia w Europie, Centrum przeprowadziło w 2014 roku pierwszą ogólnoeuropejską ankietę umiejętności wśród ok. 50 000 dorosłych pracowników, biorąc pod uwagę reprezentantów 28 państw członkowskich. Głównym przesłaniem ankiety było zbadanie, czy kwalifikacje i umiejętności odpowiadają zmieniającemu się zapotrzebowaniu oraz specyfice miejsca pracy. W 2015 roku Centrum udostępni wyniki tego badania oraz rozpocznie debatę na temat kształtowania dalszej polityki większego dopasowywania nabywanych umiejętności w procesie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Cedefop wspiera europejskie działania na rzecz praktycznego przygotowania absolwentów i pracowników do podjęcia zadań na rynku pracy między innymi poprzez organizację staży zawodowych – pomaga zainteresowanym stronom znaleźć potencjalnych partnerów do współpracy. Cedefop będzie nadal monitorować postępy w zakresie tworzenia dwustronnych i wielostronnych sojuszy na rzecz przygotowania zawodowego.

Centrum uruchomiło we współpracy z Komisją Europejską stronę internetową EU Skills Panorama EUSP. Na portalu można znaleźć informacje i dane dotyczące tendencji w zakresie umiejętności i zatrudnienia w całej Europie. Cedefop będzie kontynuował prace nad dalszym zdynamizowaniem tej interaktywnej platformy.

Cedefop wydaje liczne publikacje wspomagające rozwój europejskiego kształcenia zawodowego. Centrum opublikowało m.in. podręcznik strategiczny, który pomaga decydentom kształcenia zawodowego, przedstawicielom rynku pracy, partnerom społecznym i innym interesariuszom zwiększyć dostęp i udział w ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Cedefop w 2015 roku przedstawi w oparciu o przeprowadzone badania sytuację w zakresie uczenia się w miejscu pracy oraz w ramach ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.

Przykładem interesującej publikacji z obszaru doradztwa zawodowego jest Navigating difficult waters: learning for career and labour market transitions. Zawiera ona 125 biografii osób pochodzących z pięciu wybranych państw europejskich. Opisane historie są przykładem na to, że poradnictwo zawodowe odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w życiu zawodowym.

Następnych 40 lat!

Cedefop na wiele sposobów wspiera europejski sojusz na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego. Wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi Centrum jest wysoko cenionym ośrodkiem specjalistycznym wspomagającym przygotowanie zawodowe.

Dysponując czterdziestoletnim doświadczeniem Cedefop pomaga decydentom kształcenia zawodowego w dostosowywaniu systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do pojawiających się potrzeb i wyzwań na europejskim rynku edukacyjnym i rynku pracy w całej Europie.

Dziękujemy! I czekamy na dalsze działania w następnym 40-leciu!

Opracowano na podstawie:
Nota Informacyjna CEDEFOP – Od korzeni ku nowym horyzontom 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9095?wt.mc_id=BN20150211-PL&utm_campaign=BN20150211-PL

Jolanta Podłowska
Elżbieta Żochowska
nauczyciel konsultant
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KOWEZiU
e-mail: j.podlowska@koweziu.edu.ple:mail: e.zochowska@koweziu.edu.pl

 

 

 

Dodaj komentarz