O wdrażaniu kształcenia na odległość

Poradnik zawiera treści dotyczące organizacji kształcenia z wykorzystaniem kształcenia na odległość. Uwzględnia obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Jest adresowany do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem kształcenia na odległość w szkole i/lub placówce prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Składa się z Wprowadzenia oraz pięciu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały i siedmiu załączników:

1. Akty prawne dotyczące kształcenia na odległość (KNO).

2.  Kilka słów o KNO.

3.  Wdrożenie kształcenia na odległość w szkole i placówce prowadzącej kształcenie zawodowe – krok po kroku.

3.1. Zarządzanie szkołą/placówką wdrażającą KNO.

3.2. Rozwój zasobów ludzkich.

3.3. Rozwój infrastruktury.

3.4. Rozwój zasobów dydaktycznych.

3.5. Zapewnianie jakości KNO.

4. Obszary zastosowań KNO w placówce prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

5. Korzyści z prowadzenia zajęć na odległość.

Załączniki.

Załącznik 1. Przykładowy plan wdrożenia KNO w szkole/placówce.

Załącznik 2. Propozycje zmian w statucie szkoły/placówki.

Załącznik 3. Przykładowy regulamin organizacji KNO w placówce.

Załącznik 4. Przewodnik dla nauczyciela prowadzącego kurs na odległość – 1. Informacje o platformie; 2. Logowanie do platformy; 3. Poziomy użytkowników na platformie; 4. Dostęp do kursów na platformie; 5. Ustawienia profilu użytkownika; 6. Edycja ustawień kursu; 7. Dodawanie zasobów do kursu, 7.1. Dodawanie zasobu na przykładzie pliku; 8. Zamieszczanie aktywności w kursie, 8.1. Dodawanie forum, 8.2. Dodawanie słownika pojęć, 8.3. Dodawanie aktywności Wiki, 8.4. Dodawanie zadania, 8.5. Dodawanie kwizów; 9. Dodawanie uczestników kursu; 10. Moduł oceny.

Załącznik 5. Przewodnik dla uczącego się na kursie na odległość – 1. Informacje o platformie; 2. Logowanie do platformy; 3. Strona główna; 4. Ustawienia profilu użytkownika; 5. Dostęp do kursów na platformie; 6. Układ kursu; 7. Obowiązkowe aktywności.

Załącznik 6. Lista 169 kursów na odległość do wybranych efektów kształcenia z PPKZ.

Załącznik 7. Lista 26 kursów na odległość do wybranych aspektów doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Autorzy – wychodząc od przytoczenia fragmentów rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych[1]; zdefiniowania kształcenia na odległość, zajęć na odległość w kształceniu mieszanym i w kształceniu zdalnym; przyjęcia synonimów kształcenia na odległość, tj. e-learning, e-edukacja, kształcenie zdalne – przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z planowaniem i wdrażaniem KNO. Skoncentrowali się na podejściu do planowania wdrożenia kształcenia na odległość opartym na identyfikacji obszarów zmian. Są to następujące obszary działalności każdej szkoły lub placówki: zarządzanie szkołą/placówką, rozwój zasobów ludzkich, rozwój infrastruktury, rozwój zasobów dydaktycznych, zapewnienie jakości KNO. Opisując zmiany w zarządzaniu szkołą/placówką związane z wdrażaniem, przedstawili m.in. zadania zespołu ds. KNO, propozycje zapisów w regulaminie organizacji kształcenia na odległość oraz możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej w organizacji i zarządzaniu placówką Zaproponowali tematykę szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników administracji, a także wskazali koszty wdrożenia i koszty prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem KNO.

Rozwój zasobów ludzkich szkoły/placówki wdrażającej dotyczy nauczycieli i uczących się, obejmuje rozwój kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Administrator zarządzający platformą edukacyjną powinien posiadać umiejętności zapewniające jej niezawodne funkcjonowanie i bezpieczne przetwarzanie danych. Nauczyciel ma być przygotowany do działań polegających na instruowaniu / informowaniu / konsultowaniu, motywowaniu i aktywizowaniu uczniów oraz do oceny ich pracy i formułowania informacji zwrotnej. Wdrażając KNO, należy zwrócić uwagę na charakterystyczne cechy, możliwości, umiejętności i specyficzne potrzeby edukacyjne odbiorców. Uczestnikami kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych są osoby dorosłe, które zwykle dysponują małą ilością czasu na naukę, posiadają niski poziom umiejętności stosowania TIK…

Autorzy przedstawili rozwój wybranych elementów infrastruktury – platformy edukacyjnej, dostępu do Internetu, sprzętu do prowadzenia zajęć. Omawiając rozwój zasobów dydaktycznych, oprócz praktycznych rad dotyczących opracowywania ich we własnym zakresie, wskazali istniejące zasoby – np. 165 kursów e-learningowych, które powstały w ramach projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” realizowanego przez KOWEZiU. W placówce prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych KNO może być prowadzone na kursach, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) przez: szkoły zawodowe (w zakresie zawodów, w których kształcą), centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, instytucje rynku pracy, podmioty prowadzące działalność oświatową. Przynosi ono wiele korzyści zarówno uczącym się, którzy mogą kształcić się w każdej instytucji edukacyjnej, uczyć się w dogodnym miejscu i czasie itd., jak i szkołom/placówkom, którym umożliwia wprowadzenie jakościowo nowej oferty, lepszą organizację procesu kształcenia, poszerzenie grupy odbiorców, podniesienie efektywności i jakości kształcenia, redukcję kosztu prowadzenia zajęć.

Poradnik Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych syntetycznie ujmuje poruszaną problematykę. Został napisany prostym, przystępnym językiem. Ważne treści zobrazowano rysunkami – obrazami ekranu komputera (Okno zmiany ustawień kursu, Mój profil i in.), ujęto w tabelach (m.in. zalety i wady platformy komercyjnej oraz darmowej), wzbogacono przykładami (np. oszacowanie minimalnej liczby godzin realizowanych z wykorzystaniem KNO w ramach KKZ dla kwalifikacji „Obsługa klienta w jednostkach administracji”). Dodatkowym źródłem praktycznych informacji i gotowych do wykorzystania materiałów są załączniki do poradnika. Jego autorzy wyrazili we Wprowadzeniu nadzieję, że Czytelnicy zostaną pozytywnie zmotywowani do organizowania kształcenia w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Małgorzata Koroś

nauczyciel konsultant

Wydział Programów Nauczania KOWEZiU

e-mail: m.koros@koweziu.edu.pl

Poradnik można pobrać ze strony: http://www.koweziu.edu.pl

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. DzU 2012, poz.186 z późn. zm.

Dodaj komentarz