System zarządzania jakością oparty na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Opracowane w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych to system zapewniania jakości szkoleń stworzony przy współpracy naukowców z praktykami – zarówno firmami szkoleniowymi, jak i pracodawcami. Przy opracowaniu standardów zadbano o to, aby dotyczyły one rzeczywistych warunków i oczekiwań, były trafne, celowe, użyteczne i uniwersalne. Kluczowym założeniem przedsięwzięcia było to, żeby były wykorzystywane w praktyce, a ich stosowanie gwarantowało klientom instytucji szkoleniowych usługi dobrej jakości.

Kilka lat temu proces tworzenia Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych rozpoczął się od precyzyjnej diagnozy przygotowanej przez zespół pod kierunkiem profesora Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jej wyniku powstały rekomendacje w zakresie tworzenia regionalnej polityki uczenia osób dorosłych, w tym wypracowania rozwiązań systemowych, które zapewnią odpowiednią jakość usług szkoleniowych. Rekomendacje stały się istotną wskazówką dla władz Małopolski, przez które rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców traktowany jest priorytetowo. Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że kluczowym czynnikiem konkurencyjności regionu jest potencjał zawarty w kwalifikacjach i kompetencjach jego mieszkańców.

Rekomendacje stały się podstawą do powołania Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, któremu do dziś udało się zintegrować już blisko 150 instytucji rynku pracy, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Ta grupa postawiła sobie za cel między innymi wypracowanie standardów kształcenia osób dorosłych, które będą gwarantem jakości usług.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych to również praca zespołu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem profesor Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Przygotowany przez zespół projekt był szeroko konsultowany z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Następnie projekt standardów był sprawdzany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w dwudziestu instytucjach szkoleniowych. Celem pilotażu było udoskonalenie projektu do wersji praktycznej możliwej do wdrożenia.

Kolejnym krokiem było opracowanie Przewodnika po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Publikacja powstała dla tych, którzy dbają o jakość usług szkoleniowych swojej firmy, szukają fachowej wiedzy o zapewnieniu jakości i chcą lepiej poznać Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

W obecnej chwili Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych są podstawą całościowego weryfikowania jakości szkoleń dostępnych na rynku. Dwadzieścia standardów dotyczy czterech elementów usług edukacyjno-szkoleniowych: kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

W ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie funkcjonuje Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce, które zajmuje się dbaniem o odpowiednią jakość szkoleń oraz wsparciem instytucji zainteresowanych stałym podnoszeniem jakości swoich usług. Jego zadaniem jest przygotowywanie bazy instytucji szkoleniowych zweryfikowanych pod względem spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W ramach pilotażu tylko te instytucje, które otrzymały znak jakości MSUES mogą oferować szkolenia w ramach podmiotowego finansowania kształcenia. Do tej pory do Centrum zgłosiło się ponad 200 instytucji szkoleniowych z całej Polski zainteresowanych ubieganiem się o znak jakości. Do grudnia 2015 na zlecenie Centrum niezależni audytorzy przeprowadzili 150 audytów w instytucjach szkoleniowych pod kątem spełniania przez nie MSUES. W ramach pilotażowego projektu przyznano 147 znaków jakości MSUES. Znak jakości jest przyznawany na okres trzech lat przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

System zarządzania jakością oparty na Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych powstał, ponieważ problemy z oceną jakości oferty edukacyjnej zgłaszali zarówno przedsiębiorcy, jak i badani mieszkańcy województwa. To właśnie przedsiębiorcy zaproponowali wprowadzenie zewnętrznej oceny pracy instytucji szkoleniowych i utworzenie rankingów jako remedium na problemy decyzyjne. Działania Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce to bezpośrednia reakcja na potrzeby rynku pracy.

Kolejnym wyzwaniem, którego podjął się Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest wypracowanie innowacyjnego systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Testowany od września 2014 do marca 2015 system umożliwił łatwe i szybkie dofinansowanie szkolenia pracowników w formie bonów szkoleniowych. Innowacyjne rozwiązanie przetestowano na 180 mikro, małych i średnich przedsiębiorcach (MŚP) z Małopolski. Nabywając bony u operatora finansowego, przedsiębiorca mógł skorzystać jedynie z oferty firm, które mają znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno- Szkoleniowych. Przedsiębiorca mając zagwarantowaną jakość szkolenia, sam decydował kiedy i gdzie chce uczestniczyć w usłudze edukacyjnej i posiadając bony szkoleniowe sam kierował siebie lub swego pracownika na szkolenie do 147 instytucji ze znakiem jakości MSUES.

System podmiotowego finansowania kształcenia został wypracowany w oparciu o doświadczenia instytucji FOREM z Walonii, która taki system stosuje od kilkunastu lat i na podstawie ich doświadczeń udało się wyeliminować możliwe ryzyka i sposoby ich ograniczenia. To Walończycy wskazali na konieczność wprowadzenia systemu zarządzania jakością usług poprzez wprowadzenie certyfikacji instytucji szkoleniowych.

Więcej na www.bonyszkoleniowe.pl

maopolskie1

Ilona Plichta
Specjalista ds. włączania systemu do polityki oraz prowadzenia działań partnerskich
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Dodaj komentarz